جهت دریافت مشاوره تخصصی شماره خود را وارد نمائید

(*)
ورودی نامعتبر

‌باب دوازدهم :در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب


‌فصل اول - در ورشکستگی به تقصیر
‌ماده 541 - تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می‌شود:
1-در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق‌العاده بوده است.

2-در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق‌محض است.
3-اگر به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه‌است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.
4-اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او راپرداخته باشد.
‌ماده 542 - در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود:
1-اگر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشدکه نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها آن تعهدات‌ فوق‌العاده باشد.
2-اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده 413 این قانون رفتار نکرده باشد.
3-اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردین و 12 خرداد 1304دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی‌ترتیب بوده یا در‌صورت دارایی وضعیت حقوقی خودرا اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد (‌مشروط بر اینکه در اینموارد مرتکب تقلبی نشده‌باشد.(
‌ماده 543 - ورشکستگی به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از 6 ماه تا سه سال حبس تأدیبی است.
‌ماده 544 - رسیدگی به جرم فوق بر حسب تقاضای مدیر تصفیه یا هر یک از طلبکارها یاتعقیب مدعی‌العموم در محکمه جنحه به عمل می‌آید.
‌ماده 545 - در صورتی که تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف مدعی‌العموم به عمل آمده باشد مخارج آن را به هیچ وجه نمی‌توان به هیأت‌طلبکارها تحمیل نمود - در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی مأمورین اجرا نمی‌توانند اقدام به وصول این مخارج کنند مگرپس از انقضای مدتهای معینه در‌قرارداد.
‌ماده 546 - مخارج تعقیبی که از طرف مدیر تصفیه به نام طلبکارها می‌شود در صورت برائت تاجر به عهده هیأت طلبکارها و در صورتی که محکوم‌شد به عهده دولت است لیکن دولت حق دارد مطابق ماده قبل به تاجر ورشکسته مراجعه نماید.
‌ماده 547 - مدیر تصفیه نمی‌تواند تاجر ورشکسته را به عنوان ورشکستگی به تقصیرتعقیب کند یا از طرف هیأت طلبکارها مدعی خصوصی واقع‌شود مگر پس از تصویب اکثریت طلبکارهای حاضر.
‌ماده 548 - مخارج تعقیبی که از طرف یکی از طلبکارها به عمل می‌آید در صورت محکومیت تاجر ورشکسته به عهده دولت و در صورت برائت‌ ذمه به عهده تعقیب‌کننده است.


‌فصل دوم - در ورشکستگی به تقلب
‌ماده 549 - هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خودرا مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از‌میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلببه میزانی که در حقیقت مدیون‌نمی‌باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می‌شود.
‌ماده 550 - راجع به تقاضای تعقیب و مخارج آن در موارد ماده قبل مفاد مواد 545 تا548لازم‌الرعایه است.
‌فصل سوم - در جنحه و جنایاتی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می‌شوند
‌ماده 551 - در مورد ورشکستگی اشخاص ذیل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم خواهند شد:
1-اشخاصی که عالماً به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیرمنقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگاه دارند یا مخفی‌نمایند.
2-اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیر مواقعی را قلمداد کرده و مطابق ماده 467 التزام داده باشند.
‌ماده 552 - اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت نموده و اعمال مندرجه در ماده 549 را مرتکب شده‌اند به مجازاتی که برای‌ورشکسته به تقلب مقرر است محکوم می‌باشند.
‌ماده 553 - اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه اموال او را از میان ببرندیا مخفی نمایند یا پیش خود نگاه دارند به مجازاتی که برای‌سرقت معین است محکوم خواهند شد.
‌ماده 554 - در موارد معینه در مواد قبل محکمه که رسیدگی می‌کند باید در خصوص مسائل ذیل ولو اینکه متهم تبرئه شده باشد - حکم بدهد:
1-راجع به رد کلیه اموال و حقوقی که موضوع جرم بوده است به هیأت طلبکارها – این حکم را محکمه در صورتی که مدعی خصوصی هم نباشد‌باید صادر کند.
2-راجع به ضرر و خساراتی که ادعا شده است.
‌ماده 555 - اگر مدیر تصفیه در حین تصدی به امور تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل کرده باشد به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد‌شد.
‌ماده 556 - هر گاه مدیر تصفیه اعم از اینکه طلبکار باشد یا نباشد در مذاکرات راجعه به ورشکستگی با شخص ورشکسته یا با دیگری تبانی نماید یا‌قرارداد خصوصی منعقدکند که آن تبانی یا قرارداد به نفع مرتکب و به ضرر طلبکارها یا بعضی از آنها باشددر محکمه جنحه به حبس تأدیبی از شش ماه‌ تا دو سال محکوم می‌شود.
‌ماده 557 - کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هرکس حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است -‌طرف قرارداد مجبور است که وجوه یااموالی را که به موجب قرارداد باطل شده دریافت کرده است به اشخاص ذیحق مسترد دارد.
‌ماده 558 - هر حکم محکومیتی که به موجب این فصل یا به موجب فصل سابق صادر بشود باید به خرج محکوم‌علیه اعلان گردد.
‌فصل چهارم - در اداره کردن اموال تاجر ورشکسته در صورت ورشکستگی به تقصیر یا تقلب
‌ماده 559 - در تمام مواردی که کسی به واسطه ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب تعقیب ومحکوم می‌شود رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی به غیر‌از آنچه در ماده 554 مذکور است ازصلاحیت محکمه جزا خارج خواهد بود.
‌ماده560 - مدیر تصفیه مکلف است در صورت تقاضای مدعی‌العموم بدایت کلیه اسناد و نوشتجات و اوراق و اطلاعات لازمه را به او بدهد.

سایت: sabtehoma.com

Logo Sabt 2

موسسه حقوقی بین الملل همای راستین میهن متشکل از  تیمی است که خود را متعهد به ارائه خدمات حقوقی ، اداری و ثبتی بر اساس دانش حرفه ای و به صورت کاملا تخصصی میدانند.منشور و راهبرد های موسسه گویای تعهدات،اصول و اهدافی است که اساس و شالوده ی فعالیت های موسسه ثبت هما را تشکیل می دهد معتقدیم که موفقیت به معنای حقیقی آن هنگامی وجود داشته و مفهوم پیدا می کند که بر مبنای زنجیره ای از اصول و تعهدات بنیادین استوار گردد و هر آنچه را که تا کنون حاصل کردیم نیز بیش از همه ،حاصل جدیت در پایبندی به اصول و تعهدات می باشد.

شناسه ملی ثبت هما : 14005301049

شماره ثبت موسسه هما : 2905

 

Loct128 کرج، پل آزادگان، خیابان بخشداری، ساختمان بانک مهراقتصاد(مجتمع مهدی) ، طبقه 6 واحد39

Phone1283370 20 32 - 026

Mob128 75 04 057 - 0912

Loct128 تهران ، صادقیه ، بلوار اشرفی اصفهانی ،ابتدای خیابان جلال آل احمد ، پلاک 449، طبقه سوم، واحد 6

Phone128 37 34 26 44 - 021

Mob128  21 31 896- 0912

امروز 71 | دیروز 242 | هفته 1063 | ماه 4951 | همه بازدیدها 102104

کلیه حقوق این  سایت  متعلق به  موسسه حقوقی هما می باشد.