جهت دریافت مشاوره تخصصی شماره خود را وارد نمائید

(*)
ورودی نامعتبر

باب شانزدهم : مقررات نهایی


‌ماده 592 - در مورد معاملاتی که سابقاً تجار یا شرکتها و مؤسسات تجارتی به اعتباربیش از یک امضاء کرده‌اند خواه

بعضی از امضاکنندگان به‌عنوان ضامن امضاء کردهباشند خواه به عنوان دیگر طلبکار می‌تواند به امضاکنندگان مجتمعاً یا منفرداً رجوعنماید.
‌ماده 593 - در مورد ماده فوق مطالبه از هر یک از اشخاصی که طلبکار حق رجوع بهآنها دارد قاطع مرور زمان نسبت به دیگران نیز هست.
‌ماده 594 - به استثنای شرکتهای سهامی و شرکتهای مختلط سهامی به کلیه شرکتهایایرانی موجود که به امور تجارتی اشتغال دارند تا اول تیر ماه1311 مهلت داده می‌شودکه خود را با مقررات یکی از شرکتهای مذکور در این قانون وفق داده و تقاضای ثبتنمایند و الا نسبت به شرکت متخلف‌مطابق ماده دوم قانون ثبت شرکتها مصوب خرداد ماه1310رفتار خواهد شد.
‌ماده 595 - هر گاه مدت مذکور در ماده فوق برای تهیه مقدمات ثبت کافی نباشد ممکناست تا شش ماه دیگر از طرف محکمه صلاحیتدار مهلت‌اضافی داده شود مشروط بر اینکه درموقع تقاضای تمدید نصف حق‌الثبت شرکت پرداخته شود.
‌ماده 596 - تاریخ اجرای ماده 15 این قانون در آن قسمتی که مربوط به جزای نقدی استو تاریخ اجرای ماده 201 و تبصره آن و قسمت اخیر ماده220 اول فروردین 1312 خواهدبود.


‌ماده 597 - شرکت‌های مختلط سهامی موجود مکلف هستند که در ظرف 6 ماه از تاریخاجرای این قانون هیأت نظاری مطابق مقررات این قانون‌تشکیل دهند و الا هر صاحب سهمیحق دارد انحلال شرکت را تقاضا کند.
‌ماده 598 - طلبکاران تاجر متوقفی که قبل از تاریخ اجرای این قانون طلب خود رامطالبه کرده‌اند مشمول مقررات ماده 473 نبوده و از حقی که به‌موجب قانون سابق برایآنها مقرر بوده استفاده خواهند کرد.
‌ماده 599 - نسبت به طلبکارانی که در امور ورشکستگی‌های سابق قبل از تاریخ اجرایاین قانون طلب خود را مطالبه نکرده‌اند مدیر تصفیه هر‌ورشکسته اعلانی منتشر کرده ویک ماه به آنها مهلت خواهد داد که مطابق ماده 462 این قانون رفتار کنند و الامشمول مقررات ماده 473 خواهند شد.
‌ماده 600 - قوانین ذیل:
‌قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و دوازدهم فروردین و دوازدهم خرداد 1304 – قانوناصلاح ماده 206 قانون تجارت راجع به اعتراض عدم تأدیه‌مصوب 2 تیر ماه 1307 – قانوناجازه عدم رعایت ماده 270 و قسمتی از ماده 44 قانون تجارت نسبت به تشکیلات واساسنامه شرکت سهامی بانک‌ملی و شرکت سهامی بانک پهلوی مصوب 30 تیر ماه 1307 ازتاریخ اول خرداد ماه 1311 نسخ و این قانون از تاریخ مزبور به موقع اجراگذاشته‌می‌شود. چون به موجب قانون 30 فروردین 1310 "‌وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که بهمجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون‌قوانین عدلیه به موقع اجراگذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شودرفع و قوانین مزبوره را تکمیل‌نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهادنماید" علیهذا(‌قانون تجارت) مشتمل بر ششصد ماده که در تاریخ سیزدهم اردیبهشت ماهیک‌هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیدهاست قابل اجراست.
‌رییس مجلس شورای ملی - دادگر

سایت: sabtehoma.com

Logo Sabt 2

موسسه حقوقی بین الملل همای راستین میهن متشکل از  تیمی است که خود را متعهد به ارائه خدمات حقوقی ، اداری و ثبتی بر اساس دانش حرفه ای و به صورت کاملا تخصصی میدانند.منشور و راهبرد های موسسه گویای تعهدات،اصول و اهدافی است که اساس و شالوده ی فعالیت های موسسه ثبت هما را تشکیل می دهد معتقدیم که موفقیت به معنای حقیقی آن هنگامی وجود داشته و مفهوم پیدا می کند که بر مبنای زنجیره ای از اصول و تعهدات بنیادین استوار گردد و هر آنچه را که تا کنون حاصل کردیم نیز بیش از همه ،حاصل جدیت در پایبندی به اصول و تعهدات می باشد.

شناسه ملی ثبت هما : 14005301049

شماره ثبت موسسه هما : 2905

 

Loct128 کرج، پل آزادگان، خیابان بخشداری، ساختمان بانک مهراقتصاد(مجتمع مهدی) ، طبقه 6 واحد39

Phone1283370 20 32 - 026

Mob128 75 04 057 - 0912

Loct128 تهران ، صادقیه ، بلوار اشرفی اصفهانی ،ابتدای خیابان جلال آل احمد ، پلاک 449، طبقه سوم، واحد 6

Phone128 37 34 26 44 - 021

Mob128  21 31 896- 0912

امروز 68 | دیروز 242 | هفته 1060 | ماه 4948 | همه بازدیدها 102101

کلیه حقوق این  سایت  متعلق به  موسسه حقوقی هما می باشد.