جهت دریافت مشاوره تخصصی شماره خود را وارد نمائید

(*)
ورودی نامعتبر

Polomp Dafater

دفاتر پلمب  چیست؟ چگونه دفاتر تجاری  خود را اخذ کنیم؟ چه اشخاصی باید   دفاتر پلمب تجاری  بگیرند؟؟نگرفتن دفاتر پلمب  چه جریمه ی مالیاتی  میتواند داشته باشد؟ مالیات به چه اشخاصی تعلق می گیرد؟

دفاتر پلمب  جهت چه اموری اخذ می شود؟؟؟مشمولین ارزش افزوده چه اشخاصی هستند؟  جهت انجام و راهنمایی هر کدام از سوالات فوق با  کارشناسان ثبت هما تماس بگیرید:02632203370-09120475895

دفاتر پلمب تجارتی طبق موادی که  در قانون تجارت آمده است :

هرتاجری به استثنای کسبه جزءمکلف است دفاترذیـل یـا دفـاتردیگری را کـه وزارت عدلیـه بـه موجـب نظامنامه قائم مقام این دفاترقرارمیدهد داشته باشد:

1-دفتر روزنامه 2-دفتر کل 3- دفتر دارائی

.دفترروزنامه دفتری است که تاجرباید همه روزه مطالبات ودیون وداد ستد تجـارتی ومعـاملات راجـع بـه اوراق تجارتی(ازقبیل خرید وفروش وظهرنویسی)وبطورکلی جمیـع واردات وصـادرات تجـارتی خـود را بـه ه راسـم ورسمی که باشد ووجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت میکند درآن دفترثبت  نماید.

دفترکل دفتری است که تاجرباید کلیه معاملات را لااقل هفته یک مرتبه ازدفترروزنامـه اسـتخراج وانـواع مختلفه آن را تشخیص وجدا کرده هرنوعی را درصفحه مخصوصی درآن دفتربطورخلاصه ثبت کنددفتردارائی دفتری است که تاجرباید هرسال صورت جـامعی ازکلیـه دارائـی منقـول وغیرمنقـول ودیـون ومطالبات سال گذشته خود را به ریزترتیب داده درآن دفترثبت وامضاءنماید واین کارباید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد..

 دفترکپیه دفتری است که تاجرباید کلیه مراسلات ومخـابرات وصـورت حـسابهای صـادره خـود را درآن به ترتیب تاریخ ثبت نماید. تبصره ـ تاجرباید کلیه مراسلات ومخـابرات وصـورت حـسابهای وارده را

نیزبـه ترتیـب تـاریخ ورود مرتـب نمـوده ودرلفاف مخصوصی ضبط کند.

دفاترمذکور به استثناءدفترکپیه قبل ازآنکه درآن چیزی نوشته شود بـه توسـط نماینـده اداره ثبت(که مطابق نظامنامه وزارت عدلیه معین میشود)امضاءخواهد شد.برای دفترکپیه امـضاءمزبورلازم نیـست.ولـی باید اوراق آن دارای نمره ترتیبی باشد.درموقع تجدید سالیانه هردفترمقررات ایـن مـاده رعایـت خواهـد شـد.حـق امضاءازقرارهرصد صفحه باکسورآن دوریال وبعلاوه مشمول ماده 135 قانون ثبت اسناد است.

 دفتری که برای امضاءبه متصدی امضاءتسلیم میشود باید دارای نمـره ترتیبـی وقیطـان کـشیده باشـد ومتصدی امضاءمکلف است صفحات دفتررا شمرده درصفحه اول وآخرهردفترمجموع عدد صفحات آن را با تـصریح به اسم ورسم صاحب دفترنوشته با قید تاریخ امضاءودوطرف قیطان را با مهرسربی که وزارت عدلیـه بـرای مقـصود تهیه می نماید.منگنه کند(البته در حال حاضر از مهر سربی استفاده نمیشود و بصورت لیزری دفاتر پلمب می شود)،لازم است کلیه اعداد حتی تاریخ با تمام حروف نوشته شود. -کلیه معاملات وصادرات وواردات دردفاترمذکوره فوق باید به ترتیب تاریخ درصفحات مخـصوصه نوشـته شود تراشیدن وحک کردن وهمچنین جای سفیدگذاشتن بیش ازآنچه که دردفترنویسی معمول است ودرحاشیه ویا بین سطورنوشتن ممنـوع است وتاجرباید تمام آن دفاتررا ازختم هرسالی لااقل تا 10 سال نگاه دارد.

 -دفاترمذکوروسایردفاتری که تجاربرای امورتجارتی خـود بکـارمی برنـد درصـورتی کـه مطـابق مقررات این قانون مرتب شده باشد بین تجار،درامورتجارتی سندیت خواهد داشت ودرغیراین صورت فقـط برعلیـه صاحب آن معتبرخواهد بود.

 -در صورت تخلف یا نداشت دفاتر تجاری شخص یا شرکت مستلزم پرداخت جـزای نقـدی اسـت،این مجـازات را محکمـه حقوق راسا وبدون تقاضـای مـدعی العمـوم مـیتوانـد حکـم بدهـد واجـرای آن مـانع اجـرای مقـررات راجـع بـه تاجرورشکسته که دفترمرتب ندارد نخواهد بود.

و اما در حال حاضر چگونه دفاتر تجاری یا دفاتر پلمب شده  خود را تهیه نمود در سالهای گذشته از طریق پر نمودن فرمهای مخصوصی که از اداره پست تهیه می کردیم اقدام میشد و بعد از پر نمودجاهای خالی  آن فرمها را در باجه های پستی مخصوص پست می کردیم و و همانجا کل هزینه را پرداخت نموده و دفاتر بعد از پلمب شدن توسط اداره ثبت اسناد و املاک آن شهر به اداره پست ارجاع میشد و اداره پست آنرا بدست صاحبش می رساند ولی الان  اخذ دفاتر پلمب تجاری اینترنتی و از طریق سایت انجام می پذیرد جهت اخذ دفاتر خودو راهنمائی بیشتر  با کارشناسان موسسه حقوقی ثبتی همای راستین میهن تماس بگیرید شماره های مربوطه:

: -09120475895-09397234358-02632203370- 0218866483

مشمولین ارزش افزوده مرحله اول

اولین مرحله فراخوان ارزش افزوده  درسال ۸۷ صورت پذیرفت که بر اساس آن اشخاص به شرح زیر از ابتدای مهر ماه ۱۳۸۷ مشمول ارزش افزوده گردیدند :

 الف) كليه وارد كنندگان؛

 ب) كليه صادر كنندگان؛

 ج) كليه فعالان اقتصادي كه مجموع فروش كالاها و ارائه خدمات آنها در سال ۱۳۸۶ سه ميليارد ريال يا بيشتر بوده است؛

 د) كليه فعالان اقتصادي كه مجموع فروش كالاها و ارائه خدمات آنها در پنج ماهه آغازين سال ۱۳۸۷، يك ميليارد و دويست پنجاه ميليون ريال يا بيشتر بوده است.

مشمولین ارزش افزوده مرحله دوم

مرحله دوم فراخوان ارزش افزوده از ابتدای مهرماه ۸۸ به اجرا درآمد كليه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي، صرفنظر از ميزان فعاليت، كه مشمول مرحله اول ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده نگرديده بوده‌اند، شاغل به فعاليت در هر يك از موضوعات مندرج در بند (الف) ماده (۹۶) قانون ماليات‌هاي مستقيم (بجز فعاليت‌هاي معاف موضوع ماده ۱۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده) به شرح زير، مشمول مرحله دوم ثبت نام و اجراي اين نظام مالياتي مي‌باشند:

1-کارخانه‌ها و واحدهاي توليدي كه براي آنها جواز تأسيس و پروانه‌ي بهره‌برداري از وزارتخانه‌ي ذيربط صادر شده يا مي‌شود؛

2-بهره‌برداران معادن؛

۳ارائه دهندگان خدمات حسابرسي، حسابداري و دفترداري و همچنين خدمات مالي؛

۴حسابداران رسمي شاغل و موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران؛

۵- ارائه دهندگان خدمات مديريتي و مشاوره‌اي؛

۶ارائه دهندگان انواع خدمات انفورماتيك، رايانه‌اي اعم از سخت افزاري، نرم افزاري و طراحي سيستم؛

۷متل‌ها و هتل‌هاي سه ستاره و بالاتر؛

۸بنكداران، عمده فروش‌ها، فروشگاه‌هاي بزرگ، واسطه‌هاي مالي، نمايندگان توزيع كالاهاي داخلي و وارداتي و صاحبان انبارها؛

۹نمايندگان موسسه‌هاي تجاري و صنعتي، اعم از داخلي و خارجي؛

۱۰مؤسسات حمل و نقل موتوري و باربري داراي مجوز از مراجع ذيربط، زميني، دريايي و هوايي باربري (به استثناء واحدهايي كه صرفاً به امر حمل و نقل مسافر اشتغال دارند)؛

۱۱مؤسسات مهندسي و مهندسي مشاور؛

۱۲ مؤسسات تبليغاتي و بازاريابي.

مشمولین ارزش افزوده مرحله سوم

مرحله سوم فراخوان ارزش افزوده که از ابتدای فروردین ۸۹ به اجرا گذاشته شد، دامنه شمول مودیان گسترش یافت و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که براساس شرایط مراحل اول و دوم ثبت نام ، مشمول اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده نشده بودند و در صورتی که در سال ۸۷ یا ۸۸ مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات ( غیرمعاف یا معاف و غیرمعاف ) آنها سه میلیارد ریال و بالاتر بود، مشمول این مرحله گردیدند.

مشمولین ارزش افزوده مرحله چهارم

مرحله چهارم فراخوان ارزش افزوده از مهرماه ۸۹ اجرا گردید و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که بر اساس شرایط مراحل گذشته مشمول نشده بودند، در صورتی که شاغل به فعالیتهای اعلام شده موضوع بند ب ماده ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر بودند، با هر میزان فروش یا درآمد مشمول این مرحله گردیدند.

صاحبان مشاغل موضوع بند ( ب ) ماده (۹۵) اين قانون عبارتند از 
۱صاحبان كارگاه هاي صنعتي 
۲صاحبان مشاغل ساختماني , تأسيسات فني و صنعتي , نقشه كشي , نقشه برداري , محاسبات فني و نظارت 
۳چاپخانه داران,ليتوگرافها,صحافها , ارائه دهندگان خدمات چاپ وگرافيستها
۴صاحبان مراكز ارتباطات رايانه اي 
۵وكلا ,كارشناسان ,مترجمان رسمي دادگستري,مشاوران حقوقي , حسابداران رسمي و اعضاي سازمان هاي نظام مهندسي 
۶محققان , پژوهش گران و كارشناسان آزادكه به تهيه و ارائه طرح هاي تحقيقاتي اشتغال دارند 
۷دلالان , حق العمل كاران و كارگزاران
۸صاحبان مراكز فرهنگي , هنري , فرهنگسراها , كانون هاي حرفه اي و انجمن هاي صنفي و تخصصي 
۹صاحبان سينماها , تماشاخانه ها و مكان هاي تفريحي و ورزشي 
۱۰صاحبان مشاغل فيلم برداري , دوبلاژ , مونتاژ و ساير خدمات سينمائي
۱۱پزشكان و دندانپزشكان كه داراي مطب هستند و دامپزشكان كه به حرفه دامپزشكي اشتغال دارند 
12-صاحبان آزمايشگاهها , راديولوژي ها , فيزيوتراپي ها , سونوگرافي ها , الكتروانسفالوگرافي ها , سي تي اسكن ها , سالن هاي زيبايي و ديگر ارائه دهندگان خدمات بهداشتي و طبي و غيرطبي 
۱۳ صاحبان ميهمان سراها , ميهمان پذيرها و مسافرخانه ها 
۱۴صاحبان تالارهاي پذيرايي , رستوران ها , تهيه كنندگان غذاهاي آماده , ارائه دهندگان خدمات پذيرائي و كرايه دهندگان ظروف 
15-صاحبان دفاتر اسناد رسمي 
16-صاحبان تعميرگاه هاي مجاز و اتو سرويسها
17-صاحبان نمايشگاه ها و فروشگاه هاي اتومبيل و بنگاه هاي معاملات املاك و آژانس هاي كرايه اتومبيل
18-سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر
 عاملان فروش و فروشندگان آهن آلات 19-

مشمولین ارزش افزوده مرحله پنجم

مرحله پنجم فراخوان ارزش افزوده که از ابتدای مهر ماه ۱۳۹۰ اجرا شد کلیه اشخاص حقوقی که در مراحل قبلی مشمول نبوده و مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات (غیرمعاف یا معاف و غیرمعاف) آنها در هر یک از سالهای ۸۷ تا۸۹ یک میلیارد ریال وبیشتر ‌بود وکلیه اشخاص حقوقی که قبل یا بعد از سال ۹۰ ایجاد، تأسیس و به ثبت رسیده یا می‌رسیدند و حائز شرایط مذکور نشده بودند، در صورتی که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات (غیر معاف یا معاف و غیر معاف) آنها در سال ۹۰ یا سال‌های بعد، یک میلیارد ریال و بیشتر بود، از اولین دوره مالیاتی بعد از رسیدن به آستانه مذکور، مشمول مرحله پنجم ثبت نام و اجرای قانون شدند.

مشمولین ارزش افزوده مرحله ششم

مرحله ششم  فراخوان ارزش افزوده از ابتدای سال ۹۴ به مرحله اجرا درآمد. در این مرحله اشخاص حقوقی و همچنین حقیقی (صرف نظر از مبلغ فروش سالانه) موضوع ماده «۹۵» قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب ۸۰/۱۱/۲۷) که به فعالیت‌های چلوکبابی‌ها، سالن‌ های غذاخوری، سفره خانه های سنتی و اغذیه فروشی‌ های زنجیره ای با مالکیت واحد و یا نام و نشان و عنوان تجاری واحد فارغ از مساحت محل کسب و کار و نوع مجوز مشمول مالیات بر ارزش افزوده شدند.

مشمولین ارزش افزوده مرحله هفتم

در مرحله هفتم فراخوان ارزش افزوده کلیه اشخاص حقوقی فعال با هر حجم از فروش و یا درآمد از محل عرضه کالا و ارائه خدمات مشمول که به موجب فراخوان های قبلی تاکنون برای اجرای قانون فراخوان نشده اند، طی این مرحله مکلف به ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و اجرای این قانون از ابتدای مهرماه سال ۹۵ گردیدند. هچنین اشخاص حقوقی که بعد از تاریخ اجرای فراخوان نیز ایجاد، تأسیس و به ثبت رسیده و یا شروع به انجام فعالیت می‌نمودند، در صورت فعالیت با هر حجم از فروش و یا درآمد حاصل از کالا و خدمت، از اولین دوره مالیاتی بعد از شروع فعالیت مشمول اجرای این قانون می‌باشند.

فعالان اقتصادی که واجد شرایط مراحل اول تا ششم ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده اند، حتی در صورت انطباق با شرایط مشمولیت مرحله هفتم ثبت نام این نظام مالیاتی جزو مودیان مشمول مراحل قبلی ثبت نام و اجرای قانون محسوب و مکلف به اجرای مقررات از تاریخ شمول فراخوان مربوط از جمله وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریداران، ارائه اظهارنامه و واریز مالیات و عوارض بر ارزش افزوده به حساب‌های تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور گردیدند.

 

Logo Sabt 2

موسسه حقوقی بین الملل همای راستین میهن متشکل از  تیمی است که خود را متعهد به ارائه خدمات حقوقی ، اداری و ثبتی بر اساس دانش حرفه ای و به صورت کاملا تخصصی میدانند.منشور و راهبرد های موسسه گویای تعهدات،اصول و اهدافی است که اساس و شالوده ی فعالیت های موسسه ثبت هما را تشکیل می دهد معتقدیم که موفقیت به معنای حقیقی آن هنگامی وجود داشته و مفهوم پیدا می کند که بر مبنای زنجیره ای از اصول و تعهدات بنیادین استوار گردد و هر آنچه را که تا کنون حاصل کردیم نیز بیش از همه ،حاصل جدیت در پایبندی به اصول و تعهدات می باشد.

شناسه ملی ثبت هما : 14005301049

شماره ثبت موسسه هما : 2905

 

Loct128 کرج، پل آزادگان، خیابان بخشداری، ساختمان بانک مهراقتصاد(مجتمع مهدی) ، طبقه 6 واحد39

Phone1283370 20 32 - 026

Mob128 75 04 057 - 0912

Loct128 تهران ، صادقیه ، بلوار اشرفی اصفهانی ،ابتدای خیابان جلال آل احمد ، پلاک 449، طبقه سوم، واحد 6

Phone128 37 34 26 44 - 021

Mob128  21 31 896- 0912

امروز 239 | دیروز 389 | هفته 1370 | ماه 5412 | همه بازدیدها 137975

کلیه حقوق این  سایت  متعلق به  موسسه حقوقی هما می باشد.