جهت دریافت مشاوره تخصصی شماره خود را وارد نمائید

(*)
ورودی نامعتبر

Sarmayeh

صورتجلسه افزایش سرمایه  

جهت تغییرات در سرمایه در شرکتهای سهامی ابتدا باید درمجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش ا زنصف سهامی که حق رای دارند باید حاضرباشند.اگردراولین دعوت حدنصاب مذکورحاصل نشد مجمع برای با ردوم دعوت وبا حضوردارندگان بیش ازیک

سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته واتخاذ تصمیم خواهد نمود بشرط آنکه دردعوت دوم نتیجه دعوت

اول قید شده باشد.

  تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دوسوم آراء حاضردرجلسه رسمی معتبرخواهدبود.

سرمایه شرکت را از چه طرقی می توان افزایش داد ؟؟؟صورتجلسه افزایش سرمایه چگونه تنظیم می شود؟؟؟

قبل از خواندن مقاله ذیل می توانید بابت مشورت در این زمینه با کارشناسان حقوقی موسسه هماتماس حاصل نموده و از مشاوره رایگان کارشناسان بهره مند گردید شماره های تماس جهت ارتباط با مشاوران:02632203370-02188664833-همراه   -09397234358 - 09120570475

جهت افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی می توان ازطریق صدورسهام جدید ویا ازطریق  بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود را افزایش داد پرداخت  مبلغ اسمی سهام جدید به یکی ازطریق زیرامکان پذیراست

پرداخت مبلغ اسمی به نقد.1

تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص ازشرکت به سهام جدید.2

  انتقال سودتقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله ازاضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت.3

  تبدیل اوراق قرضه به سهام.4

تبصره 1  فقط درشرکت سهامی خاص تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به غیرنقد نیزمجازاست.

تبصره 2  انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع  است.

افزایش سرمایه ازطریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود درصورتی که برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند ممکن نخواهد

بود مگرآنکه کلیه صاحبان سهام با آن موافق باشند.

شرکت می تواندسهام جدید را برابرمبلغ اسمی بفروشد یا این که مبلغی علاوه برمبلغ اسمی سهم بعنوان اضافه ارزش سهم ازخریداران دریافت کند .شرکت می تواند عواید حاصله ازاضافه ارزش سهم فروخته شده را به اندوخته منتقل سازد

یا نقدا بین صاحبان سهام سابق تقسیم کند یا درازاء آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق بدهد.

مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد هیئت مدیره پس ازقرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت درمورد افزایش سرمایه شرکت اتخاذ تصمیم می کند.

تبصره 1:  مجمع عمومی فوق العاده که درمورد افزایش سرمایه اتخاذ تصمیم می کند شرایط مربوط به فروش

سهام جدید وتادیه قیمت آن را تعیین یا اختیارتعیین آن را به هیئت مدیره واگذارخواهد کرد.

تبصره 2 : پیشنهاد هیئت مدیره راجع به افزایش سرمایه باید متضمن توجیه لزوم افزایش سرمایه ونیزشامل

گزارشی درباره امورشرکت ازبدوسال مالی درجریان واگرتا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حسابهای سال مالی

قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی ازوضع شرکت ازابتدای سال مالی قبل باشد گزارش بازرس یا بازرسان باید شامل

اظهارنظردرباره پیشنهاد هیئت مدیره باشد.

مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هیئت مدیره اجازه دهد که ظرف مدت معینی که نباید ازپنج سال تجاوزکند سرمایه شرکت را تا میزان مبلغ معینی به یکی ازطرق مذکور افزایش دهد.

هیئت مدیره د رهرحال مکلف است د رهرنوبت پس ا زعملی ساختن افزایش سرمایه حداکث رظرف یکماه

مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه د رقسمت مربوط به مقدا رسرمایه ثبت شده شرکت به مرجع ثبت شرکتها اعلام

کند تا پس ازثبت جهت اطلاع عموم آگهی شود.

اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیارافزایش سرمایه برای هیئت مدیره باشد.

مادام که سرمایه قبلی شرکت تماما تادیه نشده است افزایش سرمایه شرکت تحت هیچ عنوانی مجازنخواهد بود.افزایش سرمایه تعهدی نیز می تواند از طریق شورتجلسه افزایش سرمایه و یا صورتجلسه هیئت مدیره انجام پذیرد که کارشناسان موسسه هما شما را در این زمینه یاری می کنند.

 د رخرید سهام جدید صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم دارند واین حق قابل نقل وانتقال است مهلتی که طی آن سهامداران می توانندحق تقدم مذکو ررا اعمال کنند کمترازشصت روزنخواهدبود.

 مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را ا زطریق فروش سهام جدید تصویب می کند یا اجازه آن

را به هیئت مدیره می دهد می تواند حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویسی تمام یا قسمتی ا زسهام

جدید ازآنان سلب کند به شرط آنکه چنین تصمیمی پس ا زقرائت گزارش هیئت مدیره وگزارش بازرس یا بازرسان

شرکت اتخاذ گردد وگرنه باطل خواهد بود.

تبصره  گزارش هیئت مدیره مذکو ردراین ماده باید مشتمل برتوجیه لزوم افزایش سرمایه وسلب حق تقدم

ازسهامداران ومعرفی شخص یا اشخاصی که سهام جدید برای تخصیص به آنها د رنظرگرفته شده است وتعداد

وقیمت این گونه سهام وعواملی که درتعیین قیمت درنظرگرفته شده است باشد .گزارش بازرس یا بازرسان باید

حاکی ازتایید عوامل وجهاتی باشد که درگزارش هیئت مدیره ذکرشده است.

برای ثبت افزایش سرمایه شرکتهای سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیربه مرجع ثبت شرکتها کافی خواهد بود.

داده است صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را تصویب نموده ویا اجازه آن را به هیئت مدیره

ودرصورت اخیرصورت جلسه هیئت مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرارداده است.

تبصره - اظهارنامه های مذکوردراین ماده باید به امضاءکلیه اعضاءهیئت مدیره رسیده باشد.

وجوهی که به حساب افزایش سرمایه تادیه می شود باید درحساب سپرده مخصوصی نگاهداری شود

تامین وتوقیف وانتقال وجوه مزبوربه حساب های شرکت ممکن نیست مگرپس ازبه ثبت رسیدن افزایش سرمایه شرکت.

د رموردی که افزایش سرمایه ا زطریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود صورت می گیرد کلیه افزایش سرمایه باید نقدا پرداخت شودبه حساب بانکی شرکت و بانک گواهی کند که مبلغ افزایش سرمایه به حساب واریز گردیده است و اصل آن گواهی بهمراه صورتجلسات به اداره ثبت پست می شود.

صورتجلسه افزایش سرمایه شرکتهای با مسئولیت محدود:

افزایش سرمایه شرکتهای محدود از دو طریق قابل انجام است 1-از طریق ورود شریک جدید 2- از طریق افزایش سرمایه هر یک از شرکا.

در مورد اول شخص جدید بهمراه خود سرمایه را به شرکت وارد و در اختیار مدیرعامل قرارمیدهد و مدیرعامل اقرار به دریافت مبلغ واریزشده می نماید . واما در مورد دوم هریک از شرکا می توانند میزان سهم الشرکه خویش را افزایش دهند به شرطی که حداقل اکثریت شرکا رضایت و توافق  داشته باشند و ذیل صورتجلسه مربوطه را امضا و مهر نمایند وهمچنین  مدیرعامل اقرار به دریافت مبلغ  می نماید. البته شرکت میتواند از طریق اموال غیرنقدی نیز سرمایه شرکت را افزایش دهد. که جهت انجام هر کدام از امور فوق با کارشناسان موسسه حقوقی همای راستین میهن تماس بگیرید و از مشاوره رایگان و تنظیم صورتجلسه افزایش سرمایه و ثبت سیستمی آن در سامانه اداره ثبت شرکتها بهره ببرید.شمار های ثابت:02632203370-02188664833 همراه:09120570475-09397234358

Logo Sabt 2

موسسه حقوقی بین الملل همای راستین میهن متشکل از  تیمی است که خود را متعهد به ارائه خدمات حقوقی ، اداری و ثبتی بر اساس دانش حرفه ای و به صورت کاملا تخصصی میدانند.منشور و راهبرد های موسسه گویای تعهدات،اصول و اهدافی است که اساس و شالوده ی فعالیت های موسسه ثبت هما را تشکیل می دهد معتقدیم که موفقیت به معنای حقیقی آن هنگامی وجود داشته و مفهوم پیدا می کند که بر مبنای زنجیره ای از اصول و تعهدات بنیادین استوار گردد و هر آنچه را که تا کنون حاصل کردیم نیز بیش از همه ،حاصل جدیت در پایبندی به اصول و تعهدات می باشد.

شناسه ملی ثبت هما : 14005301049

شماره ثبت موسسه هما : 2905

 

Loct128 کرج، پل آزادگان، خیابان بخشداری، ساختمان بانک مهراقتصاد(مجتمع مهدی) ، طبقه 6 واحد39

Phone1283370 20 32 - 026

Mob128 75 04 057 - 0912

Loct128 تهران ، صادقیه ، بلوار اشرفی اصفهانی ،ابتدای خیابان جلال آل احمد ، پلاک 449، طبقه سوم، واحد 6

Phone128 37 34 26 44 - 021

Mob128  21 31 896- 0912

امروز 145 | دیروز 188 | هفته 1303 | ماه 4393 | همه بازدیدها 117652

کلیه حقوق این  سایت  متعلق به  موسسه حقوقی هما می باشد.